Slektstavle til
familien Servan Homme

Skriv ut Legg til bokmerke

Hva er nytt? (siste 7 dagene)


Bilder

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Arvid Marinius Jonasen (1916-1945)
Arvid Marinius Jonasen (1916-1945)
 
  1 Des 2023

Dokumenter

 Miniatyrbilde   Beskrivelse   Linket til   Sist endret 
Sigurd Sparr (1907-1990) - Nekrolog i Nordlys, tirsdag 14. august 1990
Sigurd Sparr (1907-1990) - Nekrolog i Nordlys, tirsdag 14. august 1990
Generalmajor Sigurd Sparr er død, nær 83 år gammel.
Etter fullført realartium i 1926 begynte han på Krigsskolen, og ble uteksaminert derfra i 1930. Fra 1930 til-38 var han «løytnant i distriktstjeneste». I denne perioden gikk han Militær Høyskole (1932-34), avla revisoreksamen og arbeidet i fire år som distriktssjef innen forsikring i tillegg til de årlige regiment-samlinger.

Han kom inn i fast tjeneste i 1938. og tjenestegjorde som kaserneoffiser ved Befalsskolen for Ingeniørvåpnet frem til krigsutbruddet i Norge. Sammen med befalsskolen deltok han i kampene ved Stryken, Hov i Land, Biri og Vestre Gausdal. Mange forbinder hans navn med «Molotov-cocktail», som hans elever laget til bruk mot stridsvogner.

Etter kapitulasjonen arbeidet han i Oslo Teleadministrasjon og som avdelingssjef ved Grorud Kjemiske frem til han ble sendt i krigsfangenskap i Tyskland i 1943. Leiren han satt i ble befridd av russerne, og i perioden frem til han kom tilbake til Norge i juni 1945, lærte han seg russisk.

Han ble utnevnt til major og sjef for Hærens sambands-skoler i 1946. I perioden som sjef frem til 1950 sto han for oppbyggingen av ut-danningssentret til et nyopprettet våpen i Hæren. Under ytterst vanskelige forhold ledet han sambandsskolene gjennom en rask og rik utvikling. Ved sitt sympatiske og vinnende vesen gjorde majoren — som han ble kalt på folkemunne — sambandsskolene til en anerkjent og populær institusjon i Lillehammer-distriktet. I 1950 ble han utnevnt til oberstløytnant og sjef for Trøndelag sambandsbataljon. Han ble utnevnt til oberst og sjef for Kombinert regiment nr. 13 i 1954. en stilling han innehadde frem til 1960. Mot slutten av denne perioden var han også formann i Nord-Trøndelag Høyre.

Etter en kortere periode som sjef for Sambandsregimentet ble han i 1961 utnevnt til generalmajor og beordret som sjef for Distriktskommando Nord-Norge. Fra 1964 og frem til han gikk av for aldersgrensen i 1972 innehadde han stillingen som Land Deputy ved Nordkommandoen, nestkommanderende i Hæren og landkommandør, og etter opprettelsen av forsvarskommandoene som kommandør for Landstridskreftene i Sør-Norge. Som pensjonist var han en periode president i Soldatkameratforeningen.

Generalmajor Sparr var kjent som en rikt utrustet offiser med mange verdifulle egenskaper. Gjennom sin tjeneste viste han utpregete evner til samarbeid så vel utad til sivile myndigheter og personer som innad i Forsvaret. Med bakgrunn i hans erfaring, klokskap og praktiske sans, ble han ofte nyttet i forbindelse med større utvalgsarbeider. Han viste meget stor interesse og omsorg for sitt personell, og ble viden kjent for sine kunnskaper — og hukommelse — om alle dem som hadde vært under hans kommando.

De mange som lærte Sigurd Sparr å kjenne, vil huske ham som en meget omgjengelig. hederlig og rettskaffen mann.
A. Solli, generalmajor, generalinspektør for Hæren 
  1 Des 2023
Esten Haldorsen (1866-1938) - Dødsannonse i Nordkapp, torsdag 15. desember 1938
Esten Haldorsen (1866-1938) - Dødsannonse i Nordkapp, torsdag 15. desember 1938
Min kjære mann
Esten Haldorsen
døde den 11. desember 1938, 72 år gammel.
Eiby den 14. desember 1938.
Mariane Haldorsen
født Mohrsen. 
  1 Des 2023
Einar Tollefsen (1929-2000) - Dødsannonse i Dalane Tidende, onsdag 7. juni 2000
Einar Tollefsen (1929-2000) - Dødsannonse i Dalane Tidende, onsdag 7. juni 2000
Vår alles kjære
Einar Tollefsen
f. 20. sept. 1929
sovnet stille inn i dag.
Bærum, 29. mai 2000
Gustav
Dagfinn og Marthe
Martine
Berit
Øvrige familie

Begravelse fra Haslum Krematorie, Lille kapell fredag 9. juni kl. 1100. 
  1 Des 2023
Svein Arild Hallaråker (1957-2017) - Dødsannonse i Dalane Tidende, mandag 4. desember 2017
Svein Arild Hallaråker (1957-2017) - Dødsannonse i Dalane Tidende, mandag 4. desember 2017
Min elskede mann og beste venn,
verdens beste pappa og vår gode sønn,
bror, svoger, svigersønn og onkel
Svein Arild Hallaråker
f. 16. mai 1959
døde fra oss i dag.
SUS/Egersund, 28. november 2017
Vi er uendelig takknemlige for alt du var og forblir for oss.
Vi vil alltid savne deg.

Inger
Bjørn Emil, Ingrid, Astrid
Gudrun
Eli og Rune
Marit og Frode
Ole Henrik og Grete Iren
Gunnar
Øvrige familie

Begraves fra Egersund kapell fredag 8. desember kl. 12.30. 
  1 Des 2023
Ole Andreas Hallaråker (1923-2000) -Minneord i Dalane Tidende, onsdag 10. mai 2000
Ole Andreas Hallaråker (1923-2000) -Minneord i Dalane Tidende, onsdag 10. mai 2000
Ole Andreas Hallaråker er død
Ole Andreas Hallaråker har ikkje gjennom heile sitt 77-årige liv vore sjuk, men brått og uventa fekk han hjarteinfarkt og døydde på Sentralsjukehuset i Rogaland om kvelden laurdag 1. april.

Ole A. Hallaråker var fødd på Hallaråker på Bømlo 27. februar 1923. Han voks opp i ein stor syskenflokk, dei var ni sysken. Etter at han var konfirmert, følgde han opp vanlege plikter for den oppveksande slekt i bygda og var med på fiske. Det var ei strevsam tid både for vaksne og for ungdom som ville arbeida aktivt for å skapa seg ei framtid. Det var vanskeleg å få seg arbeid, og det var heller ikkje enkelt å finansiera utdanning. Krigstida stoppa òg alt av framtidsplanar.

Det fyrste steget mot utdanning for ein lærehungrig ungdom kom ikkje før etter krigen, med bibelskule på Randaberg. Så kom realskulen i 1946/47, og den måtte han til Flekkefjord for å få. Det seier og litt om denne tida sitt utdannings-tilbod. Skulen var 3-årig, men småbrukar- og fiskarsonen gjennomførte skulen på eitt år.

Landsgymnaset å Voss var neste mål, og så bar det til Stord offentlege lærarskule, der han avslutta si lærarutdanning i 1955.

Hallaråker hadde eit vidt interessespekter. Han tok tilleggsutdanning i forming, kristendomskunnskap og spesialpedagogikk. Vidare tok han dg engelskkurs.

Etter si fyrste lærarstilling i Brekke i Gulen kommune, flytte familien til Onarheim sokn på Tysnes, der Hallaråker var lærar ved Tveit skule i fire år.
I 1960 kom familien til Nærbø, og Hallaråker har hatt si lærarstilling ved Bø skule resten av alle sine yrkesaktive år.

Hallaråker sine spesielle interessefag gir i grunnen eit godt bilete av personen, interesse for skule og kyrkje var ein viktig del av hans identitet. Han var ein pliktoppfyllande og trufast skulemann som ikkje berre interesserte seg for den teoretiske sida ved skuleutvikling. I sin personlege legning hadde han den enkelte eleven sitt ve og vel som det sentrale. Den grundige teoretikaren hadde omtanken for elevane som sitt kjennemerke.

Det var òg viktig for Hallaråker å gjera teneste i kyrkja. Skule og kyrkje var som ein heilskap for han. Klokkartenesta fylgde han frå Sogn via Tysnes til Nærbø. Her var han klokkar i 24 år. Han var glad i gudstenesta, og alle gudstenester var høgtidsgudstenester for han.

Hallaråker var interessert i lesing, og han var spesielt oppteken av teologisk litteratur. Han tenkte mykje, avviste ikkje så lett andre sine meiningar, og han hadde mange gode og sjølvstendige tankar. Gjennom andaktar og talar i mange samanhengar gav han vidare av det han arbeidde med.

Kollegaer, grannar og venner saknar han. Men størst er saknet for kona, Gudrun, fire barn og 13 barnebarn.
Me lyser fred over hans minne.
Åsvald Solheim 
  1 Des 2023
Ole Andreas Hallaråker (1923-2000) - Dødsannonse i Dalane Tidende, mandag 3. april 2000
Ole Andreas Hallaråker (1923-2000) - Dødsannonse i Dalane Tidende, mandag 3. april 2000
Min inderleg kjære mann og beste ven,
vår umissande far, svigerfar,
morfar og farfar, bror, svoger og onkel
Ole Andreas Hallaråker
vart brått henta heim til Gud i dag, 77 år gammal.
SiR/Nærbø, 1. april 2000
Sårt sakna
Gudrun Sofie
f. Tollefsen
Eli Sofie - Rune
Marit - Frode Gabriel
Svein Arild - Inger
Ole Henrik - Grete Iren

Liv, Øystein, Sigurd, Ole Gabriel, Torbjørn,
Gaute, Marta, Bjørn Emil, Ingrid, Astrid,
Olaug Sofie, Ommund Andreas, Ole Gunnar

Gravferd frå Nærbø kyrkje fredag 7. april kl 1300. 
  1 Des 2023
Gudrun Sofie Hallaråker, født Tollefsen (1926-2020) - Dødsannonse i Dalane Tidende, tirsdag 8. desember 2020.jpg
Gudrun Sofie Hallaråker, født Tollefsen (1926-2020) - Dødsannonse i Dalane Tidende, tirsdag 8. desember 2020.jpg
Vår inderleg kjære og omsorgsfulle mor,
svigermor, mormor, farmor, oldemor,
svigerinne og tante
Gudrun Sofie Hallaråker
f. Tollefsen, 18. februar 1926
døydde fredfullt i trua på Jesus
SUS/Nærbø, 3. desember 2020
Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst.
Eli Sofie - Rune
Marit - Frode Gabriel
† Svein Arild - Inger
Ole Henrik - Grete Iren

Liv Sofie - Angus
Øystein - Caroline
Sigurd - Rikke
Ole Gabriel - Anne Bjørg
Torbjørn - Mona
Gaute - Elisabeth
Marta
Bjørn Emil
Ingrid
Astrid
Olaug Sofie
Ommund Andreas
Ole Gunnar
Kjerstin Sofie, Oskar,
Kornelius, Lars, Filip, Erica
Slekta elles

Gravferd frå Nærbø gamle kyrkje fredag 11. desember kl. 10.30.
Ut frå smittesituasjonen i kommunen vert gravferda med invitert familie og venner.
Aase begr. byrå 
  1 Des 2023
Edith Tollefsen, født Egenæs (1924-1968) - Dødsannonse i Agder, fredag 20. desember 1968
Edith Tollefsen, født Egenæs (1924-1968) - Dødsannonse i Agder, fredag 20. desember 1968
Alin kjære hustru og gode
mamma, og min datter
Edith Tollefsen
f. Egenæs

gikk fra oss i dag.
Egersund, 19. desbr. 1968.
Arne Tollefsen
Astrid
Eli Egenæs
(mor)
Begraves fra Egersund kapell mandag 23. desbr. kl. 13,00 
  1 Des 2023
Arne Tollefsen (1923-2013) - Dødsannonse i Dalane Tidende, onsdag 31. juli 2013
Arne Tollefsen (1923-2013) - Dødsannonse i Dalane Tidende, onsdag 31. juli 2013
Vår alles kjære
Arne Tollefsen
døde i dag, 90 år gammel.
SUS/Egersund, 27. juli 2013
Astrid - Jan Egil
Susanne, Espen, Thomas
Gudrun
(søster)
Nieser og nevøer
Gravferd fra Egersund kapell fredag 2. august kl. 12.30. 
  1 Des 2023
Peter S. Stapnes (1908-1988) - Dødsannonse i Stavanger Aftenblad, tirsdag 16. august 1988
Peter S. Stapnes (1908-1988) - Dødsannonse i Stavanger Aftenblad, tirsdag 16. august 1988
Min kjære mann, vår gode, omsorgsfulle far,
svigerfar, farfar, bestefar, bror, svoger og onkel
Los
Peter Stapnes
sovnet fredfullt inn i dag, i troen på sin Frelser, nær 80 år gammel.
Egersund. 8. august 1988.
Elisebeth
født Tollefsen
Oddvar - Åse
Turi Beate - Steinar
Arvid - Inger Brit
Ove, Åshild, Erlend, Anders, Siw

Begravelsen har funnet sted. 
  1 Des 2023

Personer

 ID   Etternavn, Fornavn   Født/Døpt   Lokasjon   Sist endret 
I21330 
Fuglestad, Anna Theoline 
f. 31 Mar 1863  Egersund, Rogaland, Norway  6 Des 2023
I22557 
Hanson, Ommun 
f. Nov 1856  Norway  6 Des 2023
I22556 
Tollefsen, Scott 
f. Ca 1958   3 Des 2023
I22415 
Nerbun, Sandra Diane 
f. 29 Des 1937  Chicago, Cook County, Illinois, USA  3 Des 2023
I22414 
Tollefsen, Gary Herbert 
f. 21 Jun 1935  Washington, USA  3 Des 2023
I5365 
Svalestad, ? Olsdatter 
   2 Des 2023
I22555 
Figenschau, Ragnhild 
f. 27 Des 1908   1 Des 2023
I22107 
Sparr, Sigurd 
f. 27 Aug 1907  Egersund, Rogaland, Norway  1 Des 2023
I22135 
Tollefsen, Einar 
f. 20 Sep 1929  Egersund, Rogaland, Norway  1 Des 2023
I22548 
Hallaråker, Svein Arild 
f. 16 Mai 1959   1 Des 2023

Familier
         
 ID   Fars ID   Fars navn   Mors ID   Mors navn   Gift   Sist endret 
 F8008 
 I22557  Ommun Hanson  I21330  Anna Theoline Fuglestad    6 Des 2023
 F7942 
 I22414  Gary Herbert Tollefsen  I22415  Sandra Diane Nerbun  14 Des 1957  3 Des 2023
 F8007 
 I22107  Sigurd Sparr  I22555  Ragnhild Figenschau    1 Des 2023
 F7827 
 I22133  Ole Andreas Hallaråker  I22132  Gudrun Sofie Tollefsen  1951  1 Des 2023
 F7826 
 I22130  Arne Tollefsen  I22131  Edith Egenæs    1 Des 2023
 F7825 
 I22129  Petter S. Stapnes  I22128  Elisabeth Odland Tollefsen  12 Aug 1950  1 Des 2023
 F8001 
 I22537  Arvid Marinius Jonasen  I22128  Elisabeth Odland Tollefsen  1 Des 1944  1 Des 2023
 F7824 
 I22127  Kåre Korneliussen  I22126  Ruth Tollefsen  22 Jun 1946  1 Des 2023
 F7823 
 I22124  Johan Magnus Tollefsen  I22125  Nelly Pedersen  1951  1 Des 2023